aoa体育平台

PROTO 重型钳工凿

商品描述:
·钢制热处理结构,提高强度和耐久力
·比一般产品大20%的敲击面
·更长手柄更易抓握与定位
·Proto专利
·符合标准:ASME B107.47M
·材质:钢

制造商型号 包装数量 凿尖长度(inch) 凿口宽度(inch) 凿柄宽度(inch) 全长(mm)
J86001 1个 1 1 15/16 250
J86012 1个 1/2 1/2 1/2 170
J86034 1个 3/4 3/4 3/4 210
J86038 1个 3/8 3/8 3/8 150
J86058 1个 5/8 5/8 5/8 190
J86078 1个 7/8 7/8 7/8 235